طرح درس روزانه قرآن ششم ابتدایی

طرح درس روزانه قرآن ششم ابتدایی

طرح درس روزانه قرآن ششم ابتدایی

فرمت فایل : ورد

تعداد صفحات : 3

مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی

قسمتی از متن :

 

‏طرح درس کل امری بما کیب رهین قرآن ششم ابتدایی ‏(‏روش تدریس : بحث گروهی‏)

‏به نام خدا

‏موضوع :

‏پیام قرآنی : کل امری بما کیب رهین . هرشخصی به نتیجه عمل خود می رسد.

‏مقطع :  ششم ابتدائی    محل تدریس :  کلاس درس 

‏مدت زمان تدریس : ‏۲۰‏ دقیقه         تعداد فراگیران ‏۶‏ نفر

‏روش تدریس : بحث گروهی

‏وسایل مورد نیاز :

‏لوحه سوره طور – وایت برد و ماژیک – کاغذ رنگی – لوحه پیام قرآنی – تصاویر کمک آموزشی .

‏هدف کلی :

‏آموزش پیام قرآنی

‏هدف جزئی :

‏حفظ پیام قرآنی مذکور – درک معنای پیام قرآنی – استفاده از پیام قرآنی در زندگی روزمره

‏هدفهای رفتاری :

‏دانش : فراگیران در پایان درس پیام قرآنی را درک کنند .

‏مهارت : در حفظ پیام قرآنی و معنای آن مهارت پیدا کنند .

‏نگرش : حس همکاری در گروه داشته باشند .

‏درک مفهوم اعمال انسان و نتایج آن را پیدا کنند .

‏رفتار ورودی :

‏سلام و احوالپرسی  و حضور و غیاب و دیدن تکالیف .